Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2011

oignon
5300 c77b
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viajunk junk
1545 242a 500
Reposted fromtayfun tayfun viajunk junk
oignon
8609 2039
Reposted fromnatej natej viajunk junk
oignon
Reposted fromharmony harmony viajunk junk
oignon
8921 b6b3
Reposted frompommy pommy viajunk junk
oignon
Reposted fromlilie lilie viajunk junk
oignon
7672 acb6
Reposted fromkeep-calm keep-calm viajunk junk
oignon
1617 3e60
oignon
oignon
1281 f631 500
Reposted fromMamba Mamba viaretaliate retaliate
oignon
Reposted fromentam entam viaretaliate retaliate
oignon
2705 6f20
Reposted fromhaszek haszek viaenide enide
oignon
Ta kobieta mogłaby być dwoma kobietami. Z pewnością miała dostateczną objętość, a że nosiła się całkiem na biało, wyglądała całkiem jak góra lodowa.
— Pratchett, Piekło pocztowe
Reposted frommgv4 mgv4
oignon
2240 494e
oignon
0662 57a8
Reposted fromplumose plumose viatwistedlogic twistedlogic
1066 d85b

Young Boy: The prince! Where?

Prince Harry: I’m here, it’s me. Sorry to disappoint, but it’s only me.

Reposted fromimblazin imblazin viakusiol kusiol
oignon
oignon
Babcia Weatherwax zawsze demonstrowała swoją niezależność i samodzielność. Kłopot jednak polegał na tym, że człowiek powinien mieć kogoś obok siebie, żeby mu demonstrować, jaki to jest niezależny i samodzielny. Ludzie, którzy nie potrzebują innych ludzi, potrzebują innych ludzi, by im okazywać, że są ludźmi, którzy nie potrzebują innych ludzi.
— Pratchett, Maskarada
Reposted frommgv4 mgv4 viakusiol kusiol
oignon
To była sytuacja wymagająca umiejętności interpersonalnych albo skoku przez okno
— Pratchett, Piekło pocztowe
Reposted frommgv4 mgv4 viakusiol kusiol
oignon
W każdej sytuacji należy się uśmiechać, mówić właściwym tonem właściwe słowa i zawsze, ale to zawsze niczym supernowa promieniować pewnością siebie.
— Pratchett, Piekło pocztowe
Reposted frommgv4 mgv4 viakusiol kusiol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl